Maven Commands

Apache Maven komutları: Maven komutlarını aşağıdaki gibi tek tek çalıştırabilirsiniz, “mvn clean”: “mvn install”: veya peşi sıra işlemleri gerçekleştirmesi için ise bu şekilde çalıştırabilirsiniz. “mvn clean install” Başlıca maven komutları şöyledir bu komutları sırasıyla birbirini kapsar yani “test” komutunu çalıştırdığınızda sırasıyla “clean”, “validate”, “compile” çalışır ve en son “test” komutu çalışır. install komutu çalıştırdığınızda “deploy” harici sırasıyla diğer tüm komutlar çalışır. clean: Projenin çalışma dizininden inşa zamanında oluşmuş dosyaları siler. Burası proje içerisindeli target klasörüdür. validate: compile: Projenin kaynak kodlarını derler. test: Derlenen kaynaktan ve test kaynak dosyalarından birim testlerini koşturur. package: Derler, birim testleri koşar ve derlenmiş kodları ve diğer dosyaları tek bir dosyada paketler. Geçerli paketleme değerlerine buradaki yazıdan “packaging” etiketinden inceleyebilirsiniz. verify: install: Projeyi jar, war, ear vb. gibi paketleme şekillerinde peketler ve yerel depoya (local repository) yükler. Varsayılan .m2/repository dizinidir, .m2/repository altında “parent”-“groupId” etiketleri altındaki dizine paketi oluşturur. Aynı zamanda projedeki target klasörü altına da bırakır. deploy: Bağımlılıkları listelemek için (display the project dependencies): “mvn dependency:tree” [code lang=”shell”] D:\java\wosp-sts\PolB2BWoSp\ycnb2b>mvn dependency:tree [INFO] Scanning for projects… [INFO] ———————————————————————— [INFO] Reactor Build Order: [INFO] [INFO] YCN B2B [pom] [INFO] YCN B2B Core [jar] [INFO] YCN B2B Security [jar] [INFO] YCN B2B maintenance [jar] [INFO] YCN B2B Catalog [jar] [INFO] YCN B2B Logistics [jar] [INFO] YCN B2B Order [jar] [INFO] YCN B2B Report [jar] [INFO] YCN B2B Template [jar] [INFO] user-mgmt [jar] [INFO] YCN B2B CMS [jar] [INFO] [INFO] ————————< com.ycntr.b2b:ycnb2b >———————— [INFO] Building YCN B2B 0.0.1-SNAPSHOT [1/11] [INFO] ——————————–[ pom ]——————————— [INFO] [INFO] — maven-dependency-plugin:3.1.1:tree (default-cli) @ ycnb2b — [INFO] com.ycntr.b2b:ycnb2b:pom:0.0.1-SNAPSHOT [INFO] +- org.springframework.boot:spring-boot-starter-web:jar:2.2.1.RELEASE:compile [INFO] | +- org.springframework.boot:spring-boot-starter:jar:2.2.1.RELEASE:compile [INFO] | | +- org.springframework.boot:spring-boot-starter-logging:jar:2.2.1.RELEASE:compile [INFO] | | | +- ch.qos.logback:logback-classic:jar:1.2.3:compile [INFO] | | | | \- ch.qos.logback:logback-core:jar:1.2.3:compile [INFO] | | | +- org.apache.logging.log4j:log4j-to-slf4j:jar:2.12.1:compile [INFO] | | | | \- org.apache.logging.log4j:log4j-api:jar:2.12.1:compile [INFO] | | | \- org.slf4j:jul-to-slf4j:jar:1.7.29:compile [INFO] | | +- jakarta.annotation:jakarta.annotation-api:jar:1.3.5:compile [INFO] | | \- org.yaml:snakeyaml:jar:1.25:runtime [INFO] | +- org.springframework.boot:spring-boot-starter-json:jar:2.2.1.RELEASE:compile [INFO] | | +- com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind:jar:2.10.0:compile [INFO] | | | \- com.fasterxml.jackson.core:jackson-core:jar:2.10.0:compile [INFO] | | +- com.fasterxml.jackson.datatype:jackson-datatype-jdk8:jar:2.10.0:compile [INFO] | | +- com.fasterxml.jackson.datatype:jackson-datatype-jsr310:jar:2.10.0:compile [INFO] | | \- com.fasterxml.jackson.module:jackson-module-parameter-names:jar:2.10.0:compile [INFO] | +- org.springframework.boot:spring-boot-starter-tomcat:jar:2.2.1.RELEASE:compile [INFO] | | +- org.apache.tomcat.embed:tomcat-embed-core:jar:9.0.27:compile [INFO] | | +- org.apache.tomcat.embed:tomcat-embed-el:jar:9.0.27:compile [INFO] | | \- org.apache.tomcat.embed:tomcat-embed-websocket:jar:9.0.27:compile [INFO] | +- org.springframework.boot:spring-boot-starter-validation:jar:2.2.1.RELEASE:compile [INFO] | | \- jakarta.validation:jakarta.validation-api:jar:2.0.1:compile [INFO] | +- org.springframework:spring-web:jar:5.2.1.RELEASE:compile [INFO] | | \- org.springframework:spring-beans:jar:5.2.1.RELEASE:compile [INFO] | \- org.springframework:spring-webmvc:jar:5.2.1.RELEASE:compile [INFO] | +- org.springframework:spring-context:jar:5.2.1.RELEASE:compile [INFO] | \- org.springframework:spring-expression:jar:5.2.1.RELEASE:compile [INFO] +- org.springframework.boot:spring-boot-devtools:jar:2.2.1.RELEASE:runtime (optional) [INFO] | +- org.springframework.boot:spring-boot:jar:2.2.1.RELEASE:compile [INFO] | \- org.springframework.boot:spring-boot-autoconfigure:jar:2.2.1.RELEASE:compile [INFO] +- org.projectlombok:lombok:jar:1.18.10:compile (optional) [INFO] +- org.apache.commons:commons-lang3:jar:3.9:compile [INFO] +- org.hibernate.validator:hibernate-validator:jar:6.0.18.Final:compile [INFO] | +- javax.validation:validation-api:jar:2.0.1.Final:compile [INFO] | +- org.jboss.logging:jboss-logging:jar:3.4.1.Final:compile [INFO] | \- com.fasterxml:classmate:jar:1.5.1:compile [INFO] +- io.springfox:springfox-swagger2:jar:2.9.2:compile [INFO] | +- io.swagger:swagger-annotations:jar:1.5.20:compile [INFO] | +- io.swagger:swagger-models:jar:1.5.20:compile [INFO] | | \- com.fasterxml.jackson.core:jackson-annotations:jar:2.10.0:compile [INFO] | +- io.springfox:springfox-spi:jar:2.9.2:compile [INFO] | | \- io.springfox:springfox-core:jar:2.9.2:compile [INFO] | +- io.springfox:springfox-schema:jar:2.9.2:compile [INFO] | +- io.springfox:springfox-swagger-common:jar:2.9.2:compile [INFO] | +- io.springfox:springfox-spring-web:jar:2.9.2:compile [INFO] | +- com.google.guava:guava:jar:20.0:compile [INFO] | +- org.slf4j:slf4j-api:jar:1.7.29:compile [INFO] | +- org.springframework.plugin:spring-plugin-core:jar:1.2.0.RELEASE:compile [INFO] | +- org.springframework.plugin:spring-plugin-metadata:jar:1.2.0.RELEASE:compile [INFO] | \- org.mapstruct:mapstruct:jar:1.2.0.Final:compile [INFO] +- io.springfox:springfox-swagger-ui:jar:2.9.2:compile [INFO] +- org.springframework.boot:spring-boot-starter-aop:jar:2.2.1.RELEASE:compile [INFO] | +- org.springframework:spring-aop:jar:5.2.1.RELEASE:compile [INFO] | \- org.aspectj:aspectjweaver:jar:1.9.4:compile [INFO] \- org.springframework.boot:spring-boot-starter-test:jar:2.2.1.RELEASE:test [INFO] +- org.springframework.boot:spring-boot-test:jar:2.2.1.RELEASE:test [INFO] +- org.springframework.boot:spring-boot-test-autoconfigure:jar:2.2.1.RELEASE:test [INFO] +- com.jayway.jsonpath:json-path:jar:2.4.0:test [INFO] | \- net.minidev:json-smart:jar:2.3:test [INFO] | \- net.minidev:accessors-smart:jar:1.2:test [INFO] | \- org.ow2.asm:asm:jar:5.0.4:test [INFO] +- jakarta.xml.bind:jakarta.xml.bind-api:jar:2.3.2:test [INFO] | \- jakarta.activation:jakarta.activation-api:jar:1.2.1:test [INFO] +- org.junit.jupiter:junit-jupiter:jar:5.5.2:test [INFO] | +- org.junit.jupiter:junit-jupiter-api:jar:5.5.2:test [INFO] | | +- org.opentest4j:opentest4j:jar:1.2.0:test [INFO] | | \- org.junit.platform:junit-platform-commons:jar:1.5.2:test [INFO] | +- org.junit.jupiter:junit-jupiter-params:jar:5.5.2:test [INFO] | \- org.junit.jupiter:junit-jupiter-engine:jar:5.5.2:test [INFO] +- org.junit.vintage:junit-vintage-engine:jar:5.5.2:test [INFO] | +- org.apiguardian:apiguardian-api:jar:1.1.0:test [INFO] | +- org.junit.platform:junit-platform-engine:jar:1.5.2:test [INFO] | \- junit:junit:jar:4.12:test [INFO] +- org.mockito:mockito-junit-jupiter:jar:3.1.0:test [INFO] +- org.assertj:assertj-core:jar:3.13.2:test [INFO] +- org.hamcrest:hamcrest:jar:2.1:test [INFO] +- org.mockito:mockito-core:jar:3.1.0:test [INFO] | +- net.bytebuddy:byte-buddy:jar:1.10.2:compile [INFO] | +- net.bytebuddy:byte-buddy-agent:jar:1.10.2:test [INFO] | \- org.objenesis:objenesis:jar:2.6:test [INFO] +- org.skyscreamer:jsonassert:jar:1.5.0:test [INFO] | \- com.vaadin.external.google:android-json:jar:0.0.20131108.vaadin1:test [INFO] +- org.springframework:spring-core:jar:5.2.1.RELEASE:compile [INFO] | \- org.springframework:spring-jcl:jar:5.2.1.RELEASE:compile [INFO] +- org.springframework:spring-test:jar:5.2.1.RELEASE:test [INFO] \- org.xmlunit:xmlunit-core:jar:2.6.3:test [INFO] [INFO] ———————< com.ycntr.b2b:ycnb2b-core >———————- [INFO] Building YCN B2B Core 0.0.1-SNAPSHOT [2/11] [INFO] ——————————–[ jar ]——————————— [INFO] [INFO] — maven-dependency-plugin:3.1.1:tree (default-cli) @ ycnb2b-core — [INFO] com.ycntr.b2b:ycnb2b-core:jar:0.0.1-SNAPSHOT [/code] Spring Boot projesini geliştirme ortamında çalıştırmak için: [code lang=”shell”] mvn spring-boot:run [/code] Spring Boot uygulamasını hata ayıklama (debug) modunda çalıştırmak için: [code lang=”shell”] mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.jvmArguments="-Xdebug" [/code] Spring Boot uygulamasını uzaktan hata ayıklama (remote debug) modunda çalıştırmak için: [code lang=”shell”] mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.jvmArguments="-Xdebug -Xrunjdwp:transport=dt_socket,server=y,suspend=y,address=5005" [/code] ]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *